Процедури

 

Днес на дата 26.01.2018г. Сдружение „Клъстер за енергийно ефективно осветление" обявява процедура „Закупуване на ДМА и ДНА за изграждане на изпитателна лаборатория с възможност за извършване на високоволтови изпитания с цел подсигуряване диверсификацията на портфолиото от услуги, предлагани от клъстера" по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Закупуване на ДМА за развитие на споделена инфраструктура в Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление - изпитателна лаборатория с възможност за извършване на високоволтови изпитания"; Обособена позиция № 2 „Закупуване на ДНА за развитие на споделена инфраструктура в Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление - изпитателна лаборатория с възможност за извършване на високоволтови изпитания" в изпълнение на проект BG16RFOP002-2.009-0031-С01 „Изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията  на Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление", финансиран по ОПИК 2014-2020 г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА СВАЛИ ТУК >
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ >
ОФЕРТА 1 СВАЛИ ТУК >
ОФЕРТА 2 СВАЛИ ТУК >
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА >
ДОГОВОР 1 СВАЛИ ТУК >
ДОГОВОР 2 СВАЛИ ТУК >
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ СВАЛИ ТУК >
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ СВАЛИ ТУК >
ДЕКЛАРАЦИЯ (за използване/неизползване на подизпълнители ) СВАЛИ ТУК >
ДЕКЛАРАЦИЯ (за съгласие за участие като подизпълнител) СВАЛИ ТУК >

Срок за подаване на оферти до 02.02.2018 г.

 


Contact us

Bulgaria, Sofia, Rezbarska 1 d, fl. 3
post code 1225

Tel.: 0700 1 6886
Fax: 029367716

What we offer

  • LED lighting systems and technologies for your home –specialized equipment and solutions;
  • LED lighting and technologies for your office specialized equipment and solutions.

Read more +

Our goal

Complete strategy in support of private business involved in manufacture, design, engineering, implementation and maintenance of LED technologies. 

Read more +