ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Съдържание

1.      Въведение

2.      Цели, във връзка с които се обработват личните данни

3.      Категории лични данни, които се събират и основания за тяхното обработване

4.      Срок, за който се съхраняват личните данни

5.      Споделяне на личните данни с трети лица

6.      Предаване на лични данни в трети страни (държави извън Европейския съюз)

7.      Вашите права и редът за тяхното упражняване

8.      Други

 

 

1.      Въведение

Настоящият документ предоставя основната информация относно политиката за защита и обработване на личните данни от страна на:

„КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“, с ЕИК 176418633

Като за връзка с него можете да ползвате контактите на администратора на личните Ви данни, посочени по-долу.

Настоящият документ е изготвен съгласно изискванията на Регламент 679/2016 г. (Общия регламент за защита на личните данни), който ще започне да се прилага, считано от 25.05.2018 г. Новата нормативна уредба предоставя повече възможности за физическите лица да проследяват как и защо се обработват техните лични данни. Същевременно новите правила предполагат в по-голяма степен отчетност и прозрачност при обработването на лични данни от страна на администраторите.

Целта на настоящите политики е да Ви запознае с основните аспекти на обработването на Вашите лични данни, както и основните права и задължения съгласно Общия регламент за защита на личните данни.

 

2.      Цели, във връзка с които се обработват личните данни

В качеството си на администратор на лични данни, „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“

обработва тези данни с оглед изпълнението на свои законови или договорни задължения, във връзка с обезпечаване на свои легитимни интереси, с цел подобряване на предоставяни „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“

продукти и/или услуги и по конкретно с една или няколко от следните цели:

Ø  Осигуряване на протичането на процеса на подбор на кадри;

Възникването и нормалното протичане на трудовите правоотношения и свързаните с тях правоотношения, възникнали между „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“

Ø  и субектите на данни, съответно в качеството им на работодател и работници/служители, както и нормалното развитие на гражданските правоотношения и другите свързани с тях правоотношения, възникнали между администраторите и субекти на данни въз основа на граждански договор;

Ø  Обезпечаване на финансово-счетоводната дейност по повод трудовите и/или гражданските правоотношения, по които насрещна страна са субектите на данни;

Обработване на личните данни във връзка с договорни задължения,, възникнали по повод на предоставянето на продукта/ти и/или услуга/ги, които „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“

Ø  предоставя на свои клиенти

Обработване на личните  данни с оглед подобряване качеството на предлаганите и предоставяните от „„КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“ продукти и/или услуги.

 

3.      Категории лични данни, които се събират и основанията за тяхното обработване

Във връзка с целите посочени в предходната точка се събират следните категории лични данни:

Ø  Идентификационни данни относно физическата идентичност

Ø  Идентификационни данни относно социалната идентичност

Ø  Информация относно притежавани основни и допълнителни образователни/професионални квалификации

Ø  Медицински данни относно физиологичното и психическо състояние

Ø  Свързани с присъди и нарушения

Ø  Информация за контакти

 

Обработването на личните данни, попадащи в тези категории се извършва на основание и във връзка с изпълнение на законовите задължения на администратора, залегнали в приложимото национално и европейско законодателство и/ или на основание на договорни задължения с цел тяхното изпълнение и свързаните с тях финансово-счетоводни, оперативни и други обезпечаващи дейности.

В случай на отказ да се предоставят личните данни, които „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“

изисква това може да доведе до:

Ø  невъзможност продукта и/или съответно услугата да бъде предоставен/а изцяло и/или със съответното качество, и/или гаранции;

Ø  невъзможност да продължи,изцяло или със съответното качество, осъществяването на услуга, чието предоставяне се извършва за определен срок, който още не е изтекъл към момента на влизане в сила на настоящите политики;

Ø  Обработването на личните данни, попадащи в тези категории се извършва на основание и във връзка с изпълнение на законовите задължения на администратора, залегнали в приложимото национално и европейско законодателство и/ или на основание на договорни задължения с цел тяхното изпълнение и свързаните с тях финансово-счетоводни, оперативни и други обезпечаващи дейности.

 

4.      Срок, за който се съхраняват личните данни

В зависимост от основанието, във връзка с което личните данни се обработват, времето за което „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“ ги съхранява е срокът необходим с оглед изпълнението на свои законови или договорни задължения и/илиустановяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

5.      Споделяне на личните данни с трети лица

Личните данни, които се обработват от „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“ са поверителни и защитени, посредством технически и организационни мерки.

Тези данни няма да бъдат разкривани на трети лица, но могат да се предоставят на такива само при определени условия:

Ø  Когато орган на съдебната или изпълнителната власт действа в рамките на своите правомощия и съобразно предвидения за това ред поиска достъп до личните данни;

Когато с оглед предоставянето на продукт/и и/или услуга/и е необходимо ангажирането/участието на друг доставчик, на който ще бъде предоставен достъп до личните данни обработвани при „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“. В тези случаи обхватът на достъпът до личните данни ще бъде ограничен само и единствено до информацията, необходима за осъществяването на услугата, необходима за изпълнението на дейността на „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“.

Личните данни могат да бъдат предоставени на всяко лице, упълномощено от субекта, предоставил своите лични данни, доколкото това упълномощаване не противоречи на закона или на договор между „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“ и упълномощителя;

В случаите на преобразуване на дружеството на „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“ личните данни могат да бъдат разкрити и предоставени на трето лице, което ще продължи да ги обработва при същите условия, както и преди преобразуването, доколкото субектът, предоставил личните си данни не се съгласи на друго.

 

6.      Предаване на лични данни в трети страни (държави извън Европейския съюз)

„КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“ няма под каквато и да е форма да прехвърля в трети страни, представляващи държави извън Европейския съюз, личните данни, които се обработват при него.

 

 

7.      Вашите права и редът за тяхното упражняване

Съгласно Общия регламент всяко лице разполага със следните права по отношение на личните си данни:

Да поиска потвърждение за това дали негови лични данни се съхраняват от „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“. Да получи достъп и копие от личните данни, които „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“ съхранява за него;

Ø  Да поиска отстраняване на неточности в съхраняваната за него информация;

Ø  Да поиска личните данни, които се съхраняват за него да бъдат изтрити;

Ø  Да поиска преустановяване на обработването на личните му данни, което означава, че с неговите лични данни няма да се извършват други операции по обработване освен такива с цел тяхното съхранение;

Ø  Да получи в структуриран вид и подходящ широкоизползван формат личните данни, свързани с него и предоставено от него на администратора и да прехвърли тези данни на друг администратор;

Ø  В контекста на правото на субекта, визирано в предходния пункт, лицата имат право да получат пряко прехвърляне на личните си данни към друг администратор, доколкото това е технически осъществимо;

Ø  Да поиска преустановяване на обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

Ø  Да поиска да не бъде обект на решения, които се основават на автоматизирано обработване, което включва профилиране.

В случай, че желаете да получите повече информация и/или да упражните правата си по отношение на личните си данни, както и в случай,че желаете да получите съдействие от длъжностното лице по защита на данните, можете да се свържете с нас използвайки следните контакти:

 „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“ София, ул. “Резбарска” № 1Д, ет.3

8.      Други

В случай, че личните Ви данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. В случай, че се възползвате от това свое право е възможно да настъпят същите последици както и при отказ тези данни да бъдат предоставени (така както са изброени в т. 3 от настоящия документ).

Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, основано изцяло на автоматизирано обработване, включително профилиране.

В случай, че смятате, че „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ЕНЕРГЕТИКА“ е нарушило задълженията си съгласно Общия регламент и приложимото национално законодателство Вие можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Интернет страница: www.cpdpc.bg

Адрес: ул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2

София 1592

Contact us

Bulgaria, Sofia, Rezbarska 1 d, fl. 3
post code 1225

Tel.: 0700 1 6886
Fax: 029367716