ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТСДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ” (КРЕЕО), в качеството си на Бенефициент  по проект „Изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията на Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление“, изпълняван във връзка със сключен договор за БФП №BG16RFOP002-2.009-0031-C01, по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020


има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публично събитие с цел информиране за изпълнението на проекта.


Събитието ще се състои на 10.12.2018г. от 10.00 часа в сградата на ЦЕРБ ЕАД - член наСДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ” (КРЕЕО),  с адресгр. София, ж.к. Военна Рампа, ул. „Локомотив“ №1


На събитието ще бъдат представени основната цел на проекта, която е повишаване конкурентоспособността и бизнес развитието на Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление чрез изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията на клъстера, неговите специфични цели, включващи: създаване на нов продукт изпитателна лаборатория с възможност за извършване на високоволтови изпитания, с цел повишаване капацитета на КРЕЕО за извършване на електрически измервания и анализ на разпределителни електрически мрежи и осветление с цел повишаване енергийната им ефективност;осигуряване на условия за бизнес развитие и коопериране между членовете на клъстера;повишаване на научноизследователския потенциал на членовете на клъстера и на клъстера като цяло.

 

Наред с това ще бъдат представени изпълнените дейности по проекта, както и постигнатите резултати от тяхната реализация и от реализацията на проекта като цяло.------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Този документ е създаден по проектBG16RFOP002-2.009-0031-C01 „Изпълнение на дейности за диверсификация на продукцията на Клъстер за развитие на енергийно ефективно осветление“, кандидат за финансова подкрепа по процедура BG16RFOP002-2.009„Развитие на клъстери в България” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
 

Contact us

Bulgaria, Sofia, Rezbarska 1 d, fl. 3
post code 1225

Tel.: 0700 1 6886
Fax: 029367716